Regulamin i zasady najmu na wyłączność

Regulamin wynajmu Domu Rezydencja Zawoja

Regulamin i zasady wynajmu domu na wyłączność

Rezydencja Zawoja

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Gościom komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. W przypadku grup wynajmujących cały obiekt, podpis składa osoba dokonująca rezerwacji i zapłaty za pobyt (zwana w dalszej części Najemcą). Najemca jest odpowiedzialny za całą grupę i ewentualne szkody dokonane umyślnie lub przez przypadek w czasie pobytu. Najemca dokonując rezerwacji w Rezydencji Zawoja oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

 

 

1 Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać:
 • telefonicznie – dzwoniąc pod nr +48 500290390
 • mailowo – na adres biuro@rezydencjazawoja.pl
 • poprzez autoryzowane biura pośrednictwa (Booking; Airbnb). Oferty cenowe na ww. portalach mogą być różne i są wiążące.
 1. Rezerwację uważa się za dokonaną po uiszczeniu przez Najemcę zaliczki w wymaganej wysokości i terminie (szczegółowe warunki Najemca otrzymuje mailowo w odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne).
 2. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Po spełnieniu warunków, o których mowa w §1 pkt 2, Wynajmujący prześle Najemcy potwierdzenie rezerwacji, a Najemca zobowiązany jest odesłać na adres mailowy Wynajmującego podpisaną Umowę Najmu.
 4. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia ze strony Wynajmującego.
 5. Najemca ma prawo odstąpienia od Umowy Najmu i może to uczynić w formie pisemnej, wysyłając informację na adres: biuro@rezydencjazawoja.pl.
 6. Kwota wpłacona przez Najemcę jest zwracana na rachunek przychodzący do 3 dni po otrzymaniu pisemnej dyspozycji, z potrąceniem kosztów anulacji (kary umownej) wg następujących zasad:
 7. bezkosztowo – przy anulacji na 45 dni lub więcej do rozpoczęcia pobytu
 8. 50 % wartości rezerwacji w przypadku anulacji na 44 do 31 dni przed rozpoczęciem pobytu
 9. 100 % wartości rezerwacji w przypadku anulacji na 30 dni lub krócej przed rozpoczęciem pobytu

Przez określenie „wartość rezerwacji” stanowiące podstawę obliczania wyżej wymienionych kar umownych rozumie się kwotę podaną w Umowie Najmu.

2 Przyjazd i wyjazd

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innych godzin zameldowania/ wymeldowania, za potwierdzoną zgodą Wynajmującego.
 3. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty Najemcy. W dniu przyjazdu Najemca przedkłada również imienną listę osób, które będą zakwaterowane w Rezydencji w czasie pobytu i za które Najemca ponosi odpowiedzialność (max. 10 osób włącznie z dziećmi).
 4. Osoby niezakwaterowane w Rezydencji mogą w niej przebywać jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Wynajmującym. Niezastosowanie się do tej zasady spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty 200 zł/ osoba za dzień.
 5. Najemca może korzystać z obiektu jedynie w celach mieszkaniowo – wypoczynkowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
 6. W dniu przyjazdu Najemca otrzymuje klucze do Domu, które jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu w dniu wyjazdu. Za zgubienie lub niepozostawienie kluczy Najemca ponosi opłatę w wysokości 200 PLN.
 7. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi kominka i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie domu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym i ilościowym urządzeń w nim się znajdujących.
 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do obiektu, równoznaczne jest z tym, że dom został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Najemcy.

 

3 Zakres wynajmu i ceny

 1. Oferty wynajmu wraz z cenami znajdują się na stronie internetowej rezydencjazawoja.pl oraz na stronach biur pośrednictwa.
 2. Cena za wynajem jest ceną brutto i obejmuje cały dom na wyłączność, opłaty za media, pościel i ręczniki oraz dostęp do atrakcji Rezydencji Zawoja: sauny, groty solnej, pokoju bilardowego i gier, sali fitness i całej infrastruktury przynależnej do obiektu.
 3. Zewnętrzna GORĄCA BANIA jest płatna dodatkowo na miejscu (zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie). UWAGA: w okresie zimowym bania może być nieczynna ze względu na mrozy i duże oblodzenie.
 4. Najpóźniej na 3 dni przed przyjazdem Najemca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego depozyt zwrotny w wysokości 1200 PLN na pokrycie ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy. Depozyt zwracany jest przelewem na rachunek przychodzący do 3 dni od dnia wyjazdu. Zapłata depozytu lub jego brak nie zwalnia Najemcy z obowiązku pokrycia szkód w pełnej wysokości.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę.
 • 4 Obowiązki Najemcy
 1. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w niepogorszonym stanie. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też ich zaginięcie). Równowartość tych szkód i koszty ich usunięcia pokrywa Najemca.
 2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz urządzania hucznych imprez na zewnątrz.
 3. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22:00, a kończy o godz. 7:00 dnia następnego.
 4. Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.
 5. Pobyt zwierząt w Rezydencji wymaga specjalnej zgody (mail/ sms) ze strony Wynajmującego. W przypadku uzyskania zgody na pobyt zwierząt Najemca jest zobowiązany po nich sprzątać.
 6. Za pobyt zwierząt bez zgody Wynajmującego będzie naliczona opłata 200 zł/ zwierzę.
 7. W Rezydencji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem ogrodu i tarasu.
 8. Wynajmujący udostępnia nieodpłatnie kominek wewnątrz domu. Z uwagi na zagrożenie pożarowe Najemca jest zobowiązany kontrolować fizycznie płomień co do wielkości z jednoczesnym bezwzględnym zakazem pozostawienia go bez opieki. Ognia nie wolno wygaszać wodą!
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Rezydencji nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 10. W Rezydencji obowiązuje zakaz przesuwania mebli, sprzętu RTV i sportowego (głośniki, bieżnia etc.) oraz programowania dekodera i ustawiania anteny. Jeśli w przypadku konieczności przywrócenia właściwego umiejscowienia, podłączenia ww. wyposażenia konieczne będzie wezwanie pracownika technicznego kosztami jego pracy zostanie obciążony Najemca.
 11. Przy każdorazowym opuszczaniu domu prosimy o sprawdzenie czy zamknięte są wszystkie okna oraz drzwi wejściowe na klucz.
 12. W obiekcie obowiązuje nakaz segregacji śmieci – kosze i worki z odpowiednimi oznaczeniami są dostępne na terenie obiektu.

5 Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący ma prawo wykonać w trakcie pobytu najemcy prace serwisowe, porządkowe i wszelkie niezbędne naprawy. Wynajmujący nie może prowadzić ww. prac bez wiedzy Najemcy z wyjątkiem sytuacji zagrażającej życiu lub mieniu.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd dla miejsca prowadzenia działalności Wynajmującego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego.

 

Prosimy o dbanie o wynajęty dom, wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody oraz pozostawienie go w takim stanie, w jakim go Państwo zastali😊

W trosce o bezpieczeństwo naszych gości – obiekt jest monitorowany.