Klauzula Informacyjna RODO oraz polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej „RODO”) informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest TURAM Agata Małecka – Bargiel, z siedzibą: Słoneczna 54, 30-199 Rząska, zarządzająca domem do wynajmu na wyłączność Rezydencja Zawoja (Zawoja 2853, 34-222 Zawoja) zwana dalej „Wynajmującym”. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przechowywanie w przedsiębiorstwie danych osobowych emailem: biuro@rezydencjazawoja.pl lub korespondencyjnie na w/w adres firmy.
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym w celach kontaktowych takich jak udzielanie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia.
  3. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym. Powyższe jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, pozyskane zarówno w przypadku zawarcia i realizacji umowy najmu, jak i w przypadku jej niezawarcia.
  4. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, chyba, że Wynajmujący będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Najemcy.
  5. Najemca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania przepisów zgodnie z art.51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Najemcy, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
  7. Celem tych czynności jest zawarcie umowy krótkotrwałego wynajmu domu Rezydencja Zawoja pomiędzy Wynajmującym a Najemcą i jej realizacja, w związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz określenia stron i warunków umowy.
  8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może nastąpić jedynie w przypadku prawnego obowiązku wykazania faktów czy wykonania określonych obowiązków na rzecz uprawnionych organów.
  9. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe Najemcy mogą być ujawniane odbiorcom współpracującym z Wynajmującym: firmie księgowej, kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, firmom kurierskim i pocztowym.
  10. W związku z wolą zawarcia umowy krótkotrwałego najmu domu Rezydencja Zawoja od Wynajmującego, Najemca zobowiązany zostanie wraz z zawarciem tej umowy do wyrażenia zgody, poprzez złożenie podpisu na formularzu informacyjnym, na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie zawarcia i realizacji umowy najmu na wyżej wymienionych warunkach.